Project: NEW AUTOMATED LINES FOR THE MANUFACTURE OF COLORANTS FOR THE AUTOMOBILE SECTOR.

Factory: El Prat de Llobregat

Project description:

Aid line for High Impact business investments 2021. ACTION.

With the financial support of ACCIÓ, ARCHROMA IBÉRICA S.L. has carried out in its Catalan production plant located in Prat de Llobregat (Barcelona) an investment project in fixed assets, within Action 2.1 "Investment projects in fixed assets that incorporate a new activity for the company in Catalonia or an expansion of productive capacity", focused on improving its productive capacity.

Specifically, the actions carried out have focused on implementing three production lines intended for the automotive sector, which implies having to achieve a substantial increase in production capacity and the implementation of new processes at the Archroma plant.

Investment and Grant:

Eligible investment: €2,775,000.00.

Grant granted: €200,000.00.

Supported by:

Project: NEW AUTOMATED LINES FOR THE MANUFACTURE OF COLORANTS FOR THE AUTOMOBILE SECTOR.

Fàbrica: El Prat de Llobregat

Descripció del projecte:

Línia d’ajudes a inversions empresarials d’Alt Impacte 2021. ACCIÓ.

Amb el suport financer d’ACCIÓ, ARCHROMA IBÉRICA S.L. ha portat a terme a la seva planta de producció catalana ubicada al Prat de Llobregat (Barcelona) un projecte d’inversió en actius fixes, dins de l'Acció 2.1 " Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva", enfocat a millorar la seva capacitat productiva.

En concret, les actuacions portades a terme s’han centrat a implementar tres línies de producció destinades al sector automobilístic, la qual cosa implica haver d’aconseguir un increment substancial de la capacitat productiva i la implantació de nous processos a la planta de Archroma.

Inversió i ajuda:

Inversió elegible: 2.775.000,00.€.

Ajut concedit: 200.000,00 €.

Amb el suport de:

Affiliations & memberships

Archroma are proud members and/or partners with the following organizations

View All »